menu
Warunki i zasady dotyczące sklepu internetowego Sagrada-Natura.pl


Właściciel sklepu:
Sagrada Natura s.r.o.
Plzenska 1270/97
150 00 Praga
Czechy

REGON: 04348419
NIP: CZ04348419


A.       WSTĘP
B.       ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I DOSTARCZENIE TOWARU
C.       WARUNKI PŁATNOŚCI
D.       REKLAMACJE
E.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, JAKOŚĆ TOWARU PRZY ODBIORZE, GWARANCJA JAKOŚĆI
F.       PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
G.       POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
H.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

A. WSTĘP
Dany regulamin obowiązuje w sklepie internetowym Sagrada-Natura.pl, który prowadzi Sagrada Natura s.r.o. (společnost s ručením omezeným), miejsce prowadzenia działalności Plzenska 1270/97, 150 00 Praga, REGON 04348419. Regulamin określa warunki sprzedażu oraz prawa i obowiązki sprzedawcy (Sagrada-Natura.pl) oraz kupującego (dalej również klient).
Informacje o prowadzącym sklep internetowy Sagrada-Natura.pl znajdują się w zakładce O NAS.

B. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I DOSTARCZENIE TOWARU
1. Klient w chwili złożenia zamówienia potwierdza, że zaznajomił się z brzmieniem danego regulaminu.
2. Wszelkie złożone zamówienia uważane są za obowiązujące.
3. Każde zamówienie zaraz po złożeniu zostanie potwierdzone w formie elektronicznej i jednocześnie tak zostanie zawarta umowa kupna. Potwierdzająca wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres mailowy, który klient podał podczas rejestracji (składania zamówienia) i zawierać będzie następujące informacje: dane klienta, adres dostarczenia, dane o zamówionym towarze, ilość sztuk zamówionego towaru itd. Dane potwierdzenie wysyła serwer automatycznie.
4. Jeżeli towar nie jest dostępny na magazynie, albo nie jest możliwe dotrzymać terminu dostarczenia z innego powodu, skontaktujemy się z klientem telefonicznie lub na podany adres e-mail z propozycją następnego terminu dostarczenia. O wysłaniu towaru klient poinformowany jest zawsze e-mailem, gdzie podany jest nr przesyłki.
5. Kupujący powinien podczas rejestracji (składaniu zamówienia) podać również kontakt telefoniczny, o ile nie przeszkadzają temu poważne okoliczności.
6. Jeżeli klient po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia stwierdzi, że w potwierdzeniu pojawiają się błędne, czy niezupełne informacje, powinien jest oznajmić to jak najprędzej sprzedawcy na adres e-mail info@sagrada-natura.pl. Klient wpisze do przedmiotu wiadomości „Korekta zamówienia” i w tekscie poda nr zamówienia oraz jego poprawne brzmienie.
7. Klient może sprawdzić stan swojego zamówienia za pośrednictwem usługi „śledzenie stanu zamówienia”.
8. Jeżeli spredzawca, zgodnie z umową kupna, powinien dostarczyć towar na miejsce określone w zamówieniu przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru przy dostarczeniu. Jeżelu kupujący nie spełni tego obowiązku, sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy i do wygamania od kupującego odszkodowania za koszty, które sprzedawcy powstały na skutek takiego zachowania kupującego.
9. W przypadku, że z przyczyn leżących po stronie kupującego trzeba potwórnie doręczać towar albo doręczać go w inny sposób, niż podane zostało w zamówieniu, kupujący ponosi dodatkowe koszty związane z magazynowaniem towaru w zwykłej wysokości.
10. Podczas odbioru towaru od przewoźnika kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie towaru nie zostało uszkodzone. Jakiekolwiek uszkodzenia opakowania należy natychmiast zgłosić przewoźnikowi. Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, które świadczy o nieupoważnionej ingerencji w przesyłkę albo innym uszkodzeniu przesyłki, w tym przypadku nie musi takiej przesyłki od przewoźnika odebrać. Przez podpisanie dowodu dostawy kupujący potwierdza, że przesyłka spełniała wszelkie warunki i wymagania. Ewentualne późniejsze reklamacje uszkodzeń opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę.
11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, zwłaszcza z osobami, które już wcześniej zasadniczo naruszyły umowę kupna (jak również regulamine).
12. Jeżeli stosunek prawny, który powstał przez zawarcie umowy kupna, zawiera elementy międzynarodowe (zagraniczne), w takim przypadku strony uzgadniają, że dany stosunek prawny regulownay jest przez prawo obowiązujące w Republice Czeskiej.


C. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru zgodnie z umową kupna może kupujący zapłacić następującymi sposobami:
a) płatność kartą lub za pomocą bramki płatniczej w sklepie internetowym
b) gotówką – przesyłka pobraniowa, w miejscu dostarczenia podanym przez kupującego w zamówieniu
c) przelewem bezgotówkowym na konto bankowe sprzedawcy nr 75 1090 1782 0000 0001 3379 9327 ( Santander Bank Polska )
2. W przypadku płacenia gotówką na miejsu lub gotówką za przesyłkę pobraniową, termin płatności jest w dniu odebrania towaru przez kupującego. W przypadku przelewu bankowego termin płatności jest do 5 dni roboczych od zawarcia umowy.
3. W przypadku przelewu bankowego kupujący powinien w zleceniu płatniczym podać cenę zakupu towaru oraz symbol wariabilny, w tym przypadku nr zamówienia. W razie przelewu obowiązek kupującego zapłacić cenę towaru uważany jest za spełniony w chwili wpływu odpowiedniej kwoty na wyżej podane konto bankowe sprzedawcy.


D. REKLAMACJE
1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady, włącznie odpowiedzialności w okresie gwarancji, kierują się odpowiednimi obowiązującym przepisami (zwłaszcza postanowieniem § 1914 i nast., § 2009 i nast. oraz § 2158 i nast. Kodeksu cywilnego). 30-dniowy okres reklamacji można przedłużyć na podstawie zgody obu stron.
2. W przesyłce z towarem wysyłamy fakturę VAT, która służy również jako karta gwarancji, jeżeli w przesyłce jej nie ma (w zależności od producenta i rodzaju towaru).
3. Odbiór towaru oraz zgodę z warunkami gwarancji potwierdza klient przez podpisanie dowodu zakupu albo dowodu dostawy w przypadku, że przesyłka dostarczana jest przewoźnikiem (kurierem).
4. Kupujący po odebraniu towaru od sprzedawcy (osobiście, ewentualnie od uzgodnionego przewoźnika) powienien natychmiast przeglądnąć towar. Jeżeli kupujący stwierdzi jakąkolwiek różnicę pomiędzy dowodem zakupu i rzeczywiście sprzedanym-dostarczonym towarem (rodzaj, ilość), powinien natychmiast (najpóźniej do 3 dni) pisemnie wysłać wiadomość na adres sprzedawcy, który sporządził fakturę VAT. Jeżeli tak nie uczyni, naraża się na ryzyko, że ewentualna późniejsza reklamacja nie zostanie uznana.
5. Reklamację towaru należy złożyć osobiście u sprzedawcy lub na piśmie wraz z określeniem wad oraz roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady i wysłaniem wadliwego towaru.

E. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, JAKOŚĆ TOWARU PRZY ODBIORZE, GWARANCJA JAKOŚCI
1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że sprzedawany towar podczas odbioru nie ma wady (nie chodzi zatem o wady powstałe później). Sprzedawca przede wszystkim odpowiada wobec kupującego za to, że w czasie, kiedy kupujący towar odebrał:
a) rzecz posiada takie cechy, jakie zostały uzgodnione przez obie strony, a jeżeli brakuje uzgodnienia takiej właściwości, którą sprzedawca czy producent opisał, albo której kupujący oczekiwał ze względu na rodzaj towaru i na podstawie reklamy prezentowanej przez producenta,
b) rzecz nadaje się do zastosowania w takim celu, jaki dla jego stosowania sprzedawca opisuje albo do jakiego rzecz takiego typu jest zazwyczaj przeznaczona,
c) rzecz jest zgodna swoją jakością i wykonaniem uzgodnionemu przykładowemu przedmiotowi lub wzorowemu przedmiotowi, jeżeli jakość i wykonanie zostały określone na podstawie przykładowego czy wzorowego przedmiotu,
d) rzecz jest w odpowiedniej ilośći, pomiarze czy o odpowiedniej masie i
e) rzecz jest zgodna z wymaganiami prawnymi.
2. Poważne naruszenie umowy
Jeżeli wadliwa realizacja umowy jest poważnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo
a) do usunięcia wad poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub przez dostarczenie brakującej rzeczy, jeżeli w stosunku do wady nie jest to nieadekwatne (czyli zaistnieje tutaj dysproporcja pomiędzy wartością wady a wartością towaru, albo rzecz można łatwo naprawić). Jeż
eli wada dotyczy tylko części rzeczy, może kupujący żądać wymiany wadliwej części; jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to ze względu na charakter wady nieodpowiadające, zwłaszcza jeśli wadę można bez zbędnej zwłoki usunąć, ma kupujący prawo do usunięcia wady nieodpłatnie. b) do usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy,
c) do odpowiedniej zniżki z ceny kupna lub
d) do odstąpienia od umowy.
3. Nieistotne naruszenie umowy
Jeżeli wadliwa realicja jest nieistotnym naruszeniem umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady albo do odpowiedniej zniżki z ceny kupna.
4. Kupujący powiadomi sprzedawcę, na jakie prawo zdecydował się, wraz z informacją o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadliwym towarze. Podjętą decyzję kupujący nie może zmienić bez zgody sprzedawcy; to nie obowiązuje, jeżeli kupujący żąda naprawy wady, która
okaże się być nienaprawialna. 5. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy albo nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowej rzeczy bez wad, do wymiany jej części czy z prawa do naprawy rzeczy, może żądać odpowiedniej zniżki. Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki również w przypadku, że sprzedawca nie może dostarczyć mu nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części czy rzecz naprawić, jak również i w przypadku, że sprzedawca nie naprawi rzeczy w odpowiednim terminie albo że naprawa rzeczy spowoduje kupującemu poważne problemy.
6. Prawo do dostarczenia nowej rzeczy albo do wymiany jej części ma kupujący i w przypadku wady naprawialnej, o ile nie może korzystać z rzeczy z powodu powtarzającego się występowania wad po naprawie lub z powodu większej liczby usterek. W takim przypadku kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
7. Prawa wynikające z wadliwej realizacji nie obowiązują, jeżeli kupujący przed odbiorem rzeczy wiedział, że rzecz jest wadliwa albo kupujący wadę sam spowodował (np. używaniem towaru w warunkach, które swoimi parametrami nie odpowiadają parametrom podanym w dokumentacji).
8. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa wynikającego z wadliwej realizacji, druga strona potwierdzi mu na piśmie, kiedy z takiego prawa skorzystał, jak również kiedy została wykonana naprawa oraz czas jej trwania.
9. Konsument jest uprawniony do skorzystania z prawa wynikającego z wady, która pojawi się w okresie dwudziestu czterech miesięcy od odebrania towaru. W razie wystąpienia usterki w okresie 6 miesięcy od odebrania towaru, uważa się, że istniała już przy odbiorze, o ile nie dowiedziono inaczej. Po tym okresie istnienie wady dowodzi kupujący.
10. Sprzedawca zapewnia gwarancję na towar (na wady, które wystąpiły po odebraniu towaru) na okres 30 miesięcy od daty otrzymania towaru (czy osobiście lub od uzgodnionego przewoźnika).
11. Roszczenia wynikające z gwarancji wygasają w następujących przypadkach:
a) niefachową instalacją, posługiwaniem się lub obsługą, zastosowaniem, które jest sprzeczne z charakterem rzeczy lub z instrukcją obsługi, jeżeli jest dołączona,
b) użytkowaniem towaru w warunkach, które swoimi parametrami nie odowiadają parametrom podanym w dokumentacji,
c) towar został uszkodzony w wyniku działania żywiołów,
d) towar został uszkodzony przez nadmierne obciążanie lub stosowanie sprzeczne z warunkami określonymi w dokumentacji.
e) wady zostały spowodane przez kupującego.
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym towar był naprawiany. W przypadku wymiany towaru na nowy, rozpoczyna się nowy okres gwarancji.
13. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady nie dotyczy mechanicznych uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem.
14. Odstąpienie od umowy jest skuteczne wobec sprzedawcy od chwili, gdy doręczona mu została deklaracja kupującego o odstąpieniu od umowy, jeśli zostały spełnione wszystkie niezbędne warunki prawne. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest anulowana i strony umowy zobowiązane są do zwrotu wszystkiego, co na podstawie tej umowy dostarczyły sobie.


F. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Jeżeli kupujący jest konsumentem (w czasie zawierania umowy nie czyni tego w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej) ma zgodnie z § 1829 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i to w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Deklaracja o odstąpieniu musi być w tym terminie bezsprzecznie dostarczona sprzedawcy i to bądź w formie pisemnej na adres Sagrada Natura s.r.o., Plzenska 1270/97, 150 00 Praga, lub na adres poczty elektronicznej info@sagrada-natura.pl. Aby odstąpić od umowy może konsument również skorzystać z wzorowego formularza udostępnionego przez sprzedawcę, który znajduje się w załączeniu danego regulaminu. Termin ustawowy 14 dni na odstąpienie od umowy może być przez sprzedawcę jednostronnie przedłużony. W sklepie internetowym Sagrada-Natura.pl termin ten jest przedłużony na okres 30 dni kalendarzowych.
2. Jeżeli kupujący zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest powinien nieuszkodzony towar bez żadnych oznak użytkowania lub zużycia i bez zbędnej zwłoki najpóźniej jednak do 14 dni od odstąpienia od umowy wysłać z powrotem na adres sprzedawcy. W tym samym okresie sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny zakupu kupującemu.
3. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi w pełnej wysokości kupujący.
4. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu kupującemu do czasu, zanim kupujący towar nie zwróci lub udowodni, że towar wysłał do kupującego. Kupujący jest zobowiązany przed wysyłką towaru powiadomić pracowników Sagrada-Natura.pl wysłaniem wiadomości na adres info@sagrada-natura.pl
5. Wysyłek za pobraniem sprzedawca nie odbiera.
6. W przypadku, że towar zwrócony przez kupującego jest uszkodzoyn lub zużyty, powstaje sprzedającemu wobec upującemu zgodnie z postanowieniem § 1833 Kodeksu cywilnego prawo na odszkodowanie, które może osiągnąć nawet wysokości pełnej ceny towaru. Takie roszczenie sprzedawca uprawniony jest jednostronnie zaliczyć wobec roczczenia kupującego dotyczącego zwrotu ceny zakupu.
7. W przypadku, że towar nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu (czyli w oryginalnym pudełku, w którym towar się znajduje), będzie od ceny zakupu, która powinna być zwrócona kupującemu, zgodnie z postanowieniem § 1833 Kodeksu cywilnego, oprócz kosztów i ewentualnego zaliczenia zgodnie z poprzednim akapitem, odliczona kwota nowego opakowania (oryginalnego pudełka), jako koszty sprzedawcy związane ze zwrotem towaru przez kupującego, jako konsumenta. Koszty nowego oryginalnego pudełka wynoszą 400 Kč.

G. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować wiążące zamówienie i wysłać zamówiony towar w jak najkrótszym czasie. Jeżeli sprzedawca nie będzie w stanie wysłać towaru (z powodu wyprzedania zapasów itp.), powiadomi klienta o danej sytuacji i zaoferuje alternatywne rozwiązanie najpóźniej do 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
2. Sprzedawca zobowiązuje się wystawić do każdego zamówienia fakturę VAT i przekazać ją klientowi.
3. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcie zamówienia, jeżeli klient już w przeszłości nie dotrzymał swego obowiązku odebrania towaru i opłaty ceny zakupu.
4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy kupna (wiążącego zamówienia), jeżeli niemożliwe jest zrealizować zamówienie (z powodu wyprzedania zapasów itp.) i jeżeli nie uzgodni z klientem nowego zamówienia. O danej rzeczywistości musi klient być zawsze powiadomiony.
5. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu zgubienia danych uwierzytelniających (login i hasło).
6. W przypadku, że klient zapłaci kwotę za zamówienie przed dostarczeniem towaru, a sprzedawca nie ma możliwości do zrealizowania danego zamówienia, zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu pełnej kwoty kupującemu.
7. Kupujący zobowiązany jest podać poprawny i pełny adres pocztowy, na który ma być zamówiony towar wysłany.
8. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i zapłacić pełną cenę zakupu. Końcową cenę zakupu klient otrzyma już podczas wypełniania zamówienia jeszcze przed jego wiążącym potwierdzeniem.
9. Kupujący zobowiązany jest zapewnić, żeby nikt nie miał dostępu do jego danych uwierzytelniających (login i hasło), które ewentualnie wypełnił podczas rejestracji.
10. Kupujący ma prawo skasować odesłane zamówienie do czasu, zanim dojdzie do wysłania zamówionego towaru przez sprzedawcę, lub ewentualnie może odstąpić od umowy kupna zgodnie z artykułem D. Prawo do odstąpienia od umowy.
11. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego odbiorem towaru po wcześniejszym zapłaceniu ceny zakupu sprzedawcy.


H. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Prowadzący sklep internetowy Sagrada-Natura.pl deklaruje i zobowiązuje się, że wszystkie dane osobwe osób fizycznych będą wykorzystane zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U., O ochronie danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów, wyłącznie w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy kupna oraz dla przeprowadzenia niezbędnych operacji rachunkowych, sporządzenia faktury VAT czy identyfikacji opłat osób fizycznych przeprowadzonych przelewem bankowym.
2. Kupujący przez zawarcie umowy kupna wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych w celu zgodnie z powyższym akapicie w bazie danych sprzedawcy również po pomyślnej realizacji umowy i to do czasu jego pisemnego oświadczenia, że nie zgadza się z takim przetwarzaniem. Dane osobowe klientów dostawca nie przekazuje żadnej innej osobie. Wyjątek stanowią przewoźnicy, którym dane osobowe klientów przekazywane są w minimalnym zakresie w celu dostawy towarów.back
BO50
Balsam arganowy - Esencja orientu 50ml
75 Zł - produkt dostępny
C50
Olejek arganowy - 100% czysty 50ml
74 Zł - produkt dostępny
MR50
Olejek arganowy - Róża damasceńska 50ml
88 Zł - produkt dostępny
O10
Olejek z opuncji 10ml
99 Zł - produkt dostępny
forv
SAGRADA NATURA © 2013-2020  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek części tej witryny (teksty, zdjęcia, opis zakupu, kolejne części serwera). w całości lub częściowo może być kopiowana lub inaczej odtwarzana tylko po uprzedniej wyraźnej zgodzie autora.

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia dowodu zakupu (rachunku, faktury). Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychodu online w Urzędzie Skarbowym. W przypadku awarii technicznej max. do 48 godzin.